General Manager
Zhou LianBing

 

Vice General Manager
Yuan Wei